Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 24/2008

26.05.2008

NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI

Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 26 maja 2008r. zawarł ze spółką Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (spółką zależną od Emitenta) umowę nabycia 100 (sto) udziałów w spółce Open Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników za cenę 69.000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 69.000,00 zł ( sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Emitenta.

Nabyte udziały stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego Open Dystrybucja Sp. z o.o. w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 w związku z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Spółka została nabyta przez Emitenta w celu stworzenia na jej podstawie podmiotu świadczącego prestiżowe usługi typu concierge, dedykowane klientom Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 26 maja 2008r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym dokonano zmiany firmy Spółki Open Dystrybucja Sp. z o.o. na Noble Concierge Sp. z o.o.

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.