Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 30/2008

13.06.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A. 

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. NR 183, poz 1538) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2008r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rosińskiego, Członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., o nabyciu przez osobę blisko z Nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - Spółkę Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, następującej ilości akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A.:
- w dniu 11 czerwca 2008r.: 10.470 akcji za kwotę 104.863,22 zł,
- w dniu 12 czerwca 2008r.: 16.000 akcji za kwotę 151.536,72 zł.
Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna, za pośrednictwem Domu Maklerskiego).
Jednocześnie emitent uzyskał informację, że łączna ilość akcji Noble Bank S.A. posiadanych przez Getin Holding S.A. wynosi 155.805.466.