Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 42/2008

22.07.2008

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2008 r.:

1. Projekt Uchwały Nr I/31/07/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………......................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projekt Uchwały Nr II/31/07/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131 z dnia 7 lipca 2008r. poz. 8957 w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A..
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekt Uchwały Nr III/31/07/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 ust. 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 21 ust. 1 pkt. 5) Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ....................... na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).