Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 47/2008

31.07.2008

OBJĘCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI

Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 31 lipca 2008 r. objął 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji w spółce Introfactor S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za łączną cenę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

Źródłem finansowania objętych aktywów są środki własne Emitenta.
Spółka została utworzona przez Emitenta w celu świadczenia usług factoringowych.
Objęte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.

Objęte udziały stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego Introfactor S.A. w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 w związku z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).