Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 58/2008

24.09.2008

POSTANOWIENIE SĄDU O DOKONANIU ZMIAN W STATUCIE NOBLE BANK S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 24 września 2008 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 września 2008 r. o zarejestrowaniu zmian w Statucie Noble Bank S.A. uchwalonych uchwałą nr XXI/19/06/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. oraz przedstawia poniżej obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu Spółki oraz treść zarejestrowanych zmian:

I. § 21 ust. 2 Statutu - dotychczasowe brzmienie: "2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości"
nowe brzmienie: "2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości"

II. § 30 ust. 1 pkt 8 Statutu - dotychczasowe brzmienie: "8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym"
nowe brzmienie: "8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym".

III. § 31 ust. 2 Statutu - dotychczasowe brzmienie: - "2. Zarząd składa się z Prezesa, Pierwszego Zastępcy Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członka lub Członków Zarządu. Prezesa, Pierwszego Zastępcę Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z zachowaniem wymogów określonych prawem bankowym."
nowe brzmienie: - "2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członka lub Członków Zarządu. Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z zachowaniem wymogów określonych prawem bankowym."

IV.§ 33 ust. 1 Statutu - dotychczasowe brzmienie: - "1. Prezes Zarządu w szczególności:
1) kieruje pracami zarządu,
2) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku,
3)zarządza działalnością systemu kontroli wewnętrznej,
4) sprawuje nadzór nad ryzykiem kredytowym,
5)określa zakresy działania poszczególnych Członków Zarządu.
nowe brzmienie: - "1. Prezes Zarządu w szczególności:
1) kieruje pracami zarządu,
2) (Treść wykreślona),
3) zarządza działalnością systemu kontroli wewnętrznej,
4) sprawuje nadzór nad ryzykiem kredytowym,
5) (Treść wykreślona)

V.§ 33 ust. 2 Statutu - dotychczasowe brzmienie: "2.W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje pełni oraz kieruje pracami Zarządu Pierwszy Zastępca Prezesa. W razie ich nieobecności jego funkcje pełni wyznaczony przez jednego z nich Członek Zarządu."
nowe brzmienie: - "2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcję pełni oraz kieruje pracami Zarządu wskazany uchwałą Zarządu Wiceprezes lub Członek Zarządu."

VI. § 36 ust 6 Statutu - dotychczasowe brzmienie: - "6. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną Banku określają regulaminy wydawane przez Prezesa Zarządu."
nowe brzmienie: - "6. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną Banku określają regulaminy wydawane przez Zarząd."

V. § 37 Statutu - dotychczasowe brzmienie: - " 1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa
2. Przepisy wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w formie zarządzeń lub pism okólnych.
3. Forma zarządzeń stosowana jest przy wprowadzaniu nowych regulacji dotyczących spraw ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Banku, a w szczególności:
1)regulaminów produktów bankowych,
2)instrukcji, procedur i podręczników operacyjnych,
3)regulaminów o charakterze organizacyjnym i porządkowym.
4. Forma pisma okólnego stosowana jest do precyzowania jednolitej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz formułowania zaleceń, co do kierunków działania Banku oraz sposobu wykonywania zadań.
5. Akty prawne obowiązujące we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku wydaje Prezes Zarządu Banku. Akty dotyczące Oddziału wydawane są przez dyrektora tego Oddziału. Akty te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi"
nowe brzmienie: - "1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Przepisy wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w formie uchwał lub zarządzeń.
3. Forma uchwał stosowana jest przy wprowadzaniu nowych regulacji dotyczących spraw ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Banku, a w szczególności:
1)regulaminów produktów bankowych,
2)instrukcji, procedur i podręczników operacyjnych,
3)regulaminów o charakterze organizacyjnym i porządkowym.
4. Forma zarządzeń stosowana jest do precyzowania jednolitej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz formułowania zaleceń, co do kierunków działania Banku oraz sposobu wykonywania zadań.
5. Akty prawne obowiązujące we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku wydaje Zarząd. Akty te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi".

VIII. § 38 ust. 2 pkt 2) Statutu - dotychczasowe brzmienie: - "2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Stanowisko Kontroli Wewnętrznej."
nowe brzmienie: - "2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Biuro Kontroli Wewnętrznej."

IX. § 38 ust. 4 Statutu - dotychczasowe brzmienie: - " 4. Stanowisko Kontroli Wewnętrznej prowadzi działalność, która obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku."
nowe brzmienie: - " 4. Biuro Kontroli Wewnętrznej prowadzi działalność, która obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku."

X. § 38 ust. 5 Statutu - dotychczasowe brzmienie: - " 5. Stanowisko Kontroli Wewnętrznej posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu."
nowe brzmienie: - " 5. Biuro Kontroli Wewnętrznej posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu."

XI. § 38 ust. 7 Statutu - dotychczasowe brzmienie: - " 7. Stanowisko Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku."
proponowane brzmienie: - " 7. Biuro Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku."

XII. § 38 ust. 9 Statutu - dotychczasowe brzmienie: - "9. Okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, Stanowisko Kontroli Wewnętrznej przekazuje Radzie Nadzorczej informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji."
nowe brzmienie: - "9. Okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, Biuro Kontroli Wewnętrznej przekazuje Radzie Nadzorczej informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji."

XIII. § 38 ust. 10 Statutu - dotychczasowe brzmienie: - "10. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Stanowisko Kontroli Wewnętrznej określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Banku."
nowe brzmienie: - "10. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Banku."

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).