Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 43/2009

07.04.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 07 kwietnia 2009 r. otrzymał zawiadomienie od osoby zobowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 wyżej powołanej ustawy - Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu w dniach 01-02 kwietnia 2009 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 wyżej powołanej ustawy – Spółkę Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU na Życie EUROPA S.A.") 20 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 60.477,27 zł. Pan Jarosław Augustyniak pełni w TU na Życie EUROPA S.A funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

TU na Życie EUROPA S.A. nabyło:
-w dniu 01 kwietnia 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 29.600,27 zł;
-w dniu 02 kwietnia 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 30.877,00 zł

Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja za pośrednictwem Domu Maklerskiego).