Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 45/2009

08.04.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 08 kwietnia 2009 r. otrzymał zawiadomienia od osoby zobowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 powołanej ustawy oraz od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego i Pana Radosława Stefuraka - Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o nabyciu w dniach 01-02 kwietnia 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU na Życie EUROPA S.A."), 20 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za cenę 60 477,27 zł.

TU na Życie EUROPA S.A. nabyło :
-w dniu 01 kwietnia 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 29 600,27 zł,
-w dniu 02 kwietnia 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 30 877,00 zł.

Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja na rynku wtórnym za pośrednictwem Domu Maklerskiego).

Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TU na Życie EUROPA S.A., Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TU na Życie EUROPA S.A., natomiast Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej TU na Życie EUROPA S.A.