Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 46/2009

08.04.2009

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA ROK 2008.

Zgodnie z §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagalnych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) oraz w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 35/2009 z dnia 20 marca 2009r. Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że liczba akcji objętych dywidendą wynosi 213.259.156. Ogólna liczna akcji objętych dywidendą została pomniejszona o skupione na podstawie Uchwały Nr III/28/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 28 listopada 2008r. akcje własne, zgodnie z art. 348 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych. Na dzień 07 kwietnia 2009r. Emitent skupił łącznie 1.919.000 akcji własnych.

Pozostałe założenia dotyczące wypłaty dywidendy podane w Raporcie bieżącym nr 35/2009 z dnia 20 marca 2009r. nie ulegają zmianie.