Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 52/2009

30.04.2009

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH ORAZ JEGO REALIZACJA W OKRESIE OD 29 DO 30 KWIETNIA 2009 R.

Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w okresie od dnia 29 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2009 r. Emitent nabył 94.912 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1 złoty. Nabycie nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje dają łącznie 94.912 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowią 0,04411 % kapitału zakładowego Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 3,65 złotych dla akcji.

Od dnia rozpoczęcia Programu skupu akcji własnych ("Program") Emitent nabył łącznie 2.635.000 akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Emitenta od dnia rozpoczęcia Programu dają łącznie 2.635.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowią 1,22457 % kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent nabywał akcje własne w ramach Programu, rozpoczętego w dniu 5 grudnia 2008 r., to jest w dniu zawarcia umowy z biurem maklerskim, które nabywało akcje podlegające Programowi na rzecz i w imieniu Emitenta (raport bieżący 73/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.).

Zgodnie z Uchwałą nr III/28/11/2008 Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia akcji własnych, w dniu 30 kwietnia 2009 r. Emitent zakończył skup akcji własnych.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).