Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 63/2008

24.10.2008

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 listopada 2008 r.:

1. Projekt Uchwały Nr I/13/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………......................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projekt Uchwały Nr II/13/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 200 z dnia 13 października 2008r. poz. 13070 w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekt Uchwały Nr III/13/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 §1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.
Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść §38 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

1.W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających:
1)skuteczność i wydajność działania Banku,
2)wiarygodność sprawozdawczości finansowej,
3)zgodność działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

2.System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.

3.Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:
1)kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego.
2)kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego.

4.Zarząd Banku jest odpowiedzialny za projektowanie, wprowadzanie i sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad wprowadzaniem systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności.

5.Działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

6.Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.

7.Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością systemu kontroli wewnętrznej w Banku.

8.Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.

9.Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu Wewnętrznego określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Zarząd Banku.

§2.
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3.
Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).