Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:33

Raport bieżący nr 65/2008

28.10.2008

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – termin i porządek obrad

Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018507, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. na dzień 28 listopada 2008 r. o godz. 11 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39b.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie
a.nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362§1 pkt 8 KSH w celu ich dalszej odsprzedaży,
b.utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
6.Zamknięcie obrad.

Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Noble Bank S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Noble Banku S.A., w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, na parterze w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy najpóźniej do dnia 20 listopada 2008 r. do godz.16.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych).

Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. Nr 209, poz.1744).