Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 69/2008

25.11.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. NR 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2008 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Krzysztofa Rosińskiego, Pana Remigiusza Balińskiego oraz Pana Radosława Stefuraka – Członków Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., o nabyciu w dniu 19 listopada 2008 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A., za kwotę 6.480.000 zł.
Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
(pozasesyjna transakcja pakietowa, za pośrednictwem Domu Maklerskiego).
Jednocześnie emitent uzyskał informację, że łączna ilość akcji posiadanych przez Getin Holding S.A. wynosi 158.458.666.