Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 70/2008

25.11.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. NR 184 poz. 1539), Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2008 r. otrzymał zawiadomienia od Spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz od Pana Leszka Czarneckiego i Spółki LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, o nabyciu przez Spółkę Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu - podmiot zależny od Pana Leszka Czarneckiego i Spółki LC Corp B.V. , 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A.

Jednocześnie emitent uzyskał od wyżej wymienionych podmiotów informację, iż opisana powyżej transakcja wraz z 1.480.510 akcjami Noble Bank S.A. nabytymi przez Getin Holding S.A. w okresie od dnia 17 marca 2008 r. do dnia 8 września 2008 r. spowodowała zmianę dotychczas posiadanego przez Getin Holding S.A. udziału w Noble Bank S.A. o 1,52 % ogólnej liczby głosów, przekraczając tym samym 1% ogólnej liczby głosów i powodując obowiązek zgłoszenia określony art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 1 lit. d) powołanej na wstępie ustawy.

Emitent uzyskał także informację, iż przed dokonaniem powyższych transakcji Getin Holding S.A. posiadał 155.178.156 akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A., które stanowiły 72,12 % kapitału zakładowego Noble Bank S.A. i uprawniały do 155.178.156 (72,12 %) głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Bank S.A.

Po dokonaniu powyższych transakcji Getin Holding S.A. posiada 158.458.666 akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A., które stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Noble Bank S.A. i uprawniają do 158.458.666 (73, 64 %) głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Bank S.A.