Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 54/2009

13.05.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 13 maja 2009r. otrzymał zawiadomienie od osoby zobowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 wyżej powołanej ustawy tj. Pana Maurycego Kűhn – Członka Zarządu Noble Bank S.A. o nabyciu przez niego 24.147 akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A. za łączną cenę 99.661,91 PLN .

Nabycie nastąpiło w dniu 12 maja 2009r. w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Paierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna za pośrednictwem Domu Maklerskiego).