Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 71/2008

28.11.2008

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 listopada 2008 r.:

1. Uchwała Nr I/28/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Adama Kowalczyka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała Nr II/28/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 218 z dnia 6 listopada 2008 r., pozycja 14153 w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nabycia akcji własnych Noble Bank S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w celu ich dalszej odsprzedaży,
b) utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała Nr III/28/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie: nabycia akcji własnych Noble Bank S.A.

§1. Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Spółkę do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:
- liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów),
- nabycie akcji może nastąpić w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 1 zł. (słownie: jeden złoty),
- maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 5 zł. ( słownie: pięć złotych),
- łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 10.000.000 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych).

§2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała Nr IV/28/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie: utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych

§1. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Noble Bank S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10 mln złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 10 mln złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty 266.446 tys. złotych do kwoty 256.446 tys. złotych.

§2. Kapitał rezerwowy w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, wskazanych w uchwale Nr III/28/11/2008 powyżej, w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.