Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 56/2009

03.06.2009

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 19 oraz §25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Noble Bank S.A. niniejszym informuje, że w dniu 3 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza Noble Bank S.A. działając zgodnie ze statutem Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, celem dokonania przez nią:

•przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 30 czerwca 2009r.;
•badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Noble Bank S.A.
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Spółki za lata 2005 -2008.