Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 3/2007

18.05.2007

Cena emisyjna akcji oferowanych Spółki Noble Bank SA

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego akcji NOBLE Bank S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 kwietnia 2007 roku oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd NOBLE Bank S.A. informuje iż ostateczna cena emisyjna Akcji Serii H oraz Akcji Sprzedawanych została ustalona na 10,50 zł za jedną akcję.
Ponadto Spółka informuje, iż Wprowadzający ustalił ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych w Publicznej Ofercie na maksymalnym poziomie przewidzianym w Prospekcie wynoszącym 15.000.000 akcji.
W związku z powyższym Publiczną Ofertą objętych jest łącznie 30.000.000 akcji (15.000.000 Akcji Sprzedawanych i 15.000.000 Akcji Serii H), oferowanych odpowiednio:

4.500.000 Akcji Serii H w Transzy Indywidualnej,

3.500.000 Akcji Serii H w Transzy Pracowniczej,

2.250.000 Akcji Serii H w Transzy Kierowanej,

19.750.000 Akcji w Transzy Instytucjonalnej (w tym 4.750.000 Akcji Serii H oraz 15.000.000 Akcji Sprzedawanych).