Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 71/2009

13.08.2009

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 09 września 2009 r.


1. Projekt Uchwały Nr I/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .................
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2. Projekt Uchwały Nr II/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 13 sierpnia 2009r., w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
6. Zamknięcie obrad.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekt Uchwały Nr III/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ……………………………………………….. na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
§2.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

4. Projekt Uchwały Nr IV/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ……………………………………………….. na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
§2.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.