Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 6/2007

25.05.2007

Rejestracja papierów wartościowych w KDPW

1. Zarząd spółki Noble Bank S.A. informuje, iż uchwałą z dnia 15 maja 2007r. roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyznał spółce Noble Bank S.A status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT i zarejestrował w KDPW:

a) 200.178.156 akcji zwykłych na okaziciela spółki Noble Bank S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, powstałych po zamianie 200.178.156 akcji zwykłych imiennych spółki Noble Bank S.A. dokonanej z chwilą zarejestrowania tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie § 10 ust. 3 Statutu spółki Noble Bank S.A., z czego:
- 47.292 akcji serii A,
- 18.884 akcji serii B,
- 9.840 akcji serii C,
- 90.646 akcji serii D,
- 2.796 akcji serii E,
- 8.698 akcji serii F,
- 200.000.000 akcji serii G
oraz oznaczyć je kodem PLNOBLE00017, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b) od 1 (jeden) do 15.000.000 praw do akcji zwykłych serii H spółki Noble Bank S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr II/20/02/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 20 lutego 2007 r. zmienionej Uchwałą nr IV/05/04/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 5 kwietnia 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLNOBLE00025, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c) od 1 (jeden) do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Noble Bank S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych jako akcje zwykłe imienne na podstawie Uchwały nr II/20/02/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 20 lutego 2007 r. zmienionej Uchwałą nr IV/05/04/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 5 kwietnia 2007 r., podlegających zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z chwilą ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie § 10 ust. 3 Statutu spółki Noble Bank S.A., oraz oznaczyć je kodem PLNOBLE00017, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G spółki Noble Bank S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.


3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych serii H spółki Noble Bank SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii H do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Noble Bank S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców.

5. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym zostaną wprowadzone wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a albo wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLNOBLE00017 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.