Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 7/2007

28.05.2007

Zawarcie przez Noble Bank umowy z TU na Życie Europa SA

Zarząd Noble Bank SA, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację dotyczącą zawarcia w dniu 28 maja 2007r. z TU na Życie EUROPA SA Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Noble Bank SA.

Umowa określa zasady, na jakich TU na Życie EUROPA SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Noble Bank SA, oraz prawa i obowiązki Stron związane z czynnościami podejmowanymi w związku z jej realizacją

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonych w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub dożycia końca okresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia może być powiększona o premię dla Ubezpieczonego, której przyznanie jak i wysokość uzależnione jest od wzrostu wartości indeksu koszyka 12 spółek z sektora dóbr luksusowych.
Warunki finansowe, na jakich TU na Życie EUROPA SA świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.