Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 12/2007

01.06.2007

Szczegółowe informacje dotyczące przydziału akcji Noble Bank SA

W związku z §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Noble Bank SA informuje, iż:

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
data rozpoczęcia: 15.05.2007r. data zakończenia: 22.05.2007r.

2. data przydziału papierów wartościowych:
24.05.2007r.

3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
30.000.000 Akcji Oferowanych, w tym:
a. 15.000.000 akcji serii G (Akcje Sprzedawane) oraz
b. 15.000.000 akcji serii H

4. stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
a. w Transzy Instytucjonalnej przydział został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami – bez redukcji zapisów.
b. w Transzy Indywidualnej redukcja zapisów wyniosła 92,43%.
c. w Transzy Pracowniczej redukcja zapisów wyniosła 34,48%.
d. w Transzy Kierowanej przydział został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami - bez redukcji zapisów.

5. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
86.782.597

6. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
30.000.000 Akcji Oferowanych, w tym:
a. 15.000.000 akcji serii G (Akcje Sprzedawane) oraz
b. 15.000.000 akcji serii H

7. ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
10,50 zł za sztukę

8. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
a. w Transzy Instytucjonalnej: 373
b. w Transzy Indywidualnej: 1 682
c. w Transzy Pracowniczej: 318
d. w Transzy Kierowanej: 3

9. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
a. w Transzy Instytucjonalnej: 373
b. w Transzy Indywidualnej: 1 682
c. w Transzy Pracowniczej: 318
d. w Transzy Kierowanej: 3

10.nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
nie zawarto umów o subemisję

11.wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej sprzedaży: 157.500.000,00 zł
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 157.500.000,00 zł
Razem wartość oferty: 315.000.000 zł

12.łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c)sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d)promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;
Łączny koszt emisji wyniósł 3 348 683,65 zł. w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 422 120,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 914 363,65 zł,
d) promocji oferty: 12 200,00 zł.
Koszty emisji zostaną rozliczone – pomniejszą przychody uzyskane z emisji. W sprawozdaniu zostaną ujęte w kapitale zapasowym.

13.średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
0,22 zł.