Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 15/2007

21.06.2007

Zawarcie przez Noble Bank SA Umowy Emisyjnej Programu Emisji Bankowych Papierów Wartosciowych, Umowy Dilerskiej oraz Umowy o Zasadach Sprawowania Kontroli

Zarząd Noble Bank SA informuje, iż w dniu 21 czerwca 2007r. zawarł z Bankiem Handlowym w Warszawie SA Umowę Emisyjną Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych, Umowę Dilerską oraz Umowę o zasadach sprawowania kontroli w zakresie wykonywania czynności powierzonych.

W ramach Programu Emisji BPW Bank będzie emitował certyfikaty depozytowe na kwotę do 500.000.000,00 PLN o terminie wykupu od 3 do 5 lat. Środki pozyskane w ramach Programu Emisji zostaną przeznaczone w głównej mierze na zwiększenie akcji kredytowej kredytów hipotecznych oraz kredytów zabezpieczonych na aktywach finansowych.

W celu zabezpieczenia zobowiązań Noble Bank S.A. z tytułu emisji certyfikatów depozytowych Bank zobowiązany będzie do wpłacenia i utrzymywania na Rachunku Rezerwy prowadzonym przez Bank Handlowy w Warszawie SA kwoty równej czterokrotności kwoty odsetek płatnej w najbliższej dacie płatności odsetek.