Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 17/2007

29.06.2007

Zbycie przez Emitenta akcji spółki zależnej - Noble Funds TFI SA

Zarząd Noble Bank SA informuje, iż w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2006 zawartej pomiędzy Bankiem, a Mariuszem Staniszewskim oraz Mariuszem Błachutem i w związku ze spełnieniem się przewidzianych w tej umowie warunków dla realizacji opcji kupna dokonał sprzedaży akcji zwykłych imiennych Noble Funds TFI S.A., na poniższych warunkach:

nazwa podmiotu zbywającego aktywa:

Noble Bank SA

podstawowe dane o nabywającym:

- Mariusz Staniszewski
- Mariusz Błachut
- Sylwia Magott
- Paweł Homiński

data i sposób zbycia aktywów:

– umowa sprzedaży akcji zawarta w dniu 28 czerwca 2007r. z Mariuszem Staniszewskim wraz z Porozumieniem dotyczącym Umowy Inwestycyjnej z dnia 28 czerwca 2007r.,
– umowa sprzedaży akcji zawarta w dniu 28 czerwca 2007r. z Mariuszem Błachutem wraz z Porozumieniem dotyczącym Umowy Inwestycyjnej z dnia 28 czerwca 2007r.,
– umowa sprzedaży akcji zawarta w dniu 28 czerwca 2007r. z Sylwią Magott
– umowa sprzedaży akcji zawarta w dniu 28 czerwca 2007r. z Pawłem Homińskim

podstawowa charakterystyka zbytych aktywów oraz ich cena i wartość nominalna:

Na podstawie ww umów sprzedaży akcji wraz z porozumieniami dokonano zbycia:

23.810 szt. zwykłych akcji imiennych Noble Funds TFI S.A za łączną cenę 119.050,00 PLN

wartość nominalna 5,00 PLN każda akcja

Akcje stanowią 23,8% kapitału zakładowego Noble Funds TFI S.A i dają prawo do 23,8% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds TFI S.A.

Mariusz Staniszewski nabył:
9.904 szt. akcji zwykłych imiennych Noble Funds TFI S.A., za cenę 49.520 PLN, stanowiących 9,9% wszystkich akcji Noble Funds TFI S.A.
Mariusz Błachut nabył:
9.904 szt. akcji zwykłych imiennych Noble Funds TFI S.A. za cenę 49.520 PLN stanowiących 9,9% wszystkich akcji Noble Funds TFI S.A.
Sylwia Magott nabyła:
2.001. akcji zwykłych imiennych Noble Funds TFI S.A., za cenę 10.005 PLN stanowiących 2% wszystkich akcji Noble Funds TFI S.A.,
Paweł Homiński nabył:
2.001 szt. akcji zwykłych imiennych Noble Funds TFI S.A. za cenę 10.005 PLN stanowiących 2% wszystkich akcji Noble Funds TFI S.A.

charakter powiązań pomiędzy emitentem a nabywającym aktywa:

Noble Bank SA do czasu zawarcia umów sprzedaży akcji był jedynym akcjonariuszem Noble Funds TFI S.A, a osoby na rzecz, których dokonano zbycia akcji pełnią w Noble Funds TFI S.A następujące funkcje:

- Mariusz Staniszewski – Prezes Zarządu
- Mariusz Błachut – wiceprezes Zarządu
- Sylwia Magott – Członek Zarządu
- Paweł Homiński – Doradca Inwestycyjny


kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:

zbyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, zgodnie z kryterium zawartym w §2 ust. 1 pkt. 52) w związku z §2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Noble Funds TFI S.A jest podmiotem zależnym od Emitenta, a posiadane przez Emitenta akcje tej spółki w liczbie reprezentującej do 70% jej kapitału zakładowego mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.

Po wskazanym powyżej zbyciu akcji Noble Funds TFI S.A. Emitent posiada 76.230 szt. akcji zwykłych imiennych tej spółki, stanowiących 76,2% jej kapitału zakładowego.