Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 84/2009

20.10.2009

ZMIANY W SKŁADZIE ORGANÓW SPÓŁKI

Noble Bank S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 20.10.2009 r. powołała, począwszy od dnia 31 października 2009 roku, do składu Zarządu Pana Krzysztofa Rosińskiego powierzając mu funkcję Członka Zarządu Emitenta oraz Pana Radosława Stefuraka powierzając mu funkcję Członka Zarządu Emitenta.
Jednocześnie Pan Krzysztof Rosiński pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta złożył rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Emitenta z upływem 30 października 2009 roku; również Pan Radosław Stefurak pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożył rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Emitenta z upływem 30 października 2009 roku.
Emitent informuje, że Pan Krzysztof Rosiński i Radosław Stefurak zostali również powołani w skład Zarządu Getin Bank S.A. począwszy od dnia 31 października 2009 roku oraz złożyli rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Getin Bank S.A. ze skutkiem na dzień 30 października 2009 r.


W związku z powyższym Emitent informuje, że planowane jest, aby po wpisie połączenia Noble Bank S.A. oraz Getin Bank S.A. do rejestru przedsiębiorców KRS w skład Zarządu Getin Noble Banku, pod warunkiem uzyskania przewidzianych przez Prawo Bankowe zgód KNF, wchodzić będą:
• Pan Krzysztof Rosiński – kandydat na Prezesa Zarządu Banku
• Pan Jarosław Augustyniak – obecny Prezes Zarządu Noble Bank S.A., kandydat na pierwszego Wiceprezesa, odpowiedzialnego za dotychczasowe działania w obszarze Noble Banku oraz spółek zależnych Noble Banku
• Pan Maurycy Kühn – obecny Członek Zarządu Noble Bank S.A.
• Pan Krzysztof Spyra – obecny Członek Zarządu Noble Bank S.A.
• Pan Radosław Stefurak – obecny Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Getin Holding S.A.
• Pan Grzegorz Tracz – obecny Członek Zarządu Getin Bank S.A.

Informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu Emitenta:

Pan Krzysztof Rosiński jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Podyplomowego Studium Menedżerskiego oraz Zarządzania Bankiem Komercyjnym przy SGH, jak również studium Managerial Skills for International Business na INSEAD we Francji. W latach 1994 – 1998 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W latach 1998 - 2001 pełnił funkcję Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu PKO/Handlowy PTE S.A. W latach 2001-2003 związany był z Projektem CitiInsurance Polska TUnŻ S.A., pełniąc, od 2002r., funkcję Wiceprezesa Zarządu. W latach 2003 – 2006 pracował w Grupie PZU, gdzie był między innymi Wiceprezesem Zarządu PZU Życie S.A. odpowiedzialnym za sprzedaż i produkty. We wrześniu 2007 objął stanowisko I Wiceprezesa Zarządu Getin Holding S.A. Od stycznia 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Holding S.A. Obecnie Pan Krzysztof Rosiński jest także Wiceprezesem Zarządu TU EUROPA S.A. we Wrocławiu i TU na Życie EUROPA S.A. we Wrocławiu. Ponadto, zasiada w Radach Nadzorczych spółek zależnych Getin Holding S.A.

Pan Krzysztof Rosiński, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółek wchodzących w skład Grupy Getin Holding z tym, że w dniu dzisiejszym został powołany ze skutkiem od dnia 31 października 2009 r. w skład Zarządu Getin Banku S.A., który jest w procesie łączenia z Emitentem oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Radosław Stefurak jest absolwentem Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, ukończył studia o kierunku - Finanse i Bankowość na Wydziale Gospodarki Narodowej. W styczniu 2005 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. W latach 1998 -2001 pracował w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego firmy Arthur Andersen. Od sierpnia 2001 związany był z Lukas Bank S.A., gdzie pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu a także Wiceprzewodniczącego Komitetu Kredytowego. W latach 2003-2006 zasiadał w zarządzie spółki Accord Finance S.A. Od grudnia 2006 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego a od
7 września 2007 r. Członka Zarządu Getin Holding S.A. Ponadto, zasiada w Radach Nadzorczych spółek zależnych Getin Holding S.A.

Pan Radosław Stefurak, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółek wchodzących w skład Grupy Getin Holding z tym, że w dniu dzisiejszym został powołany ze skutkiem od dnia 31 października 2009 r. w skład Zarządu Getin Banku S.A., który jest w procesie łączenia z Emitentem oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).