Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 85/2009

27.10.2009

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd Noble Bank S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 26 października 2009 r. Emitent zawarł porozumienie z Panami Klaudiuszem Sytkiem, Markiem Kołtunem i Piotrem Osipiukiem oraz Spółką Factor Management Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "FMT") (dalej "Porozumienie"), na mocy którego z dniem 26 października 2009 r. została rozwiązana Umowa Inwestycyjna zawarta pomiędzy Emitentem a wyżej wymienionymi osobami i FTM w dniu 28 lipca 2008 r. zmieniona Aneksem w dniu 14 sierpnia 2008 r. (dalej "Umowa Inwestycyjna"), o której Emitent informował w raportach bieżących nr RB 45/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. oraz RB nr 51/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r.

Powyższa decyzja podjęta została przez Strony wymienionej Umowy Inwestycyjnej wobec nie wykonania założonego w Umowie Inwestycyjnej Biznes Planu.

Ponadto na podstawie zapisów Porozumienia Emitent zawarł także z FMT jako nabywcą odrębną warunkową umowę sprzedaży 100 % imiennych akcji Spółki Introfactor S.A. z siedzibą w Warszawie. Przeniesienie własności i posiadania akcji Spółki Introfactor S.A. na FMT, może nastąpić do dnia 30 stycznia 2010 r. pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że do dnia 30 stycznia 2010 r. Spółka Introfactor S.A. spłaci kredyt obrotowy zaciągnięty u Emitenta.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. Nr 184, poz. 1539).