Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 85/2009/K

28.10.2009

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 85/2009 Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2009 R. - INFORMACJA ZARZĄDU

Niniejszym raportem Zarząd Noble Bank S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 85/2009 z dnia 27 października 2009 r. w poniższy sposób:

Było:

"Powyższa decyzja podjęta została przez Strony wymienionej Umowy Inwestycyjnej wobec nie wykonania założonego w Umowie Inwestycyjnej Biznes Planu."

Jest:
"Powyższa decyzja podjęta została przez Strony wymienionej Umowy Inwestycyjnej w obliczu zmienionych warunków gospodarczych w stosunku do obowiązujących w dniu zawierania Umowy Inwestycyjnej"

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).