Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 89/2009

17.11.2009

NABYCIE AKCJI NOBLE SECURITIES S.A.

Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających, Emitent nabył od podmiotu dominującego, tj. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Getin Holding") 2 787 289 akcji imiennych Noble Securities S.A. (dawniej Dom Maklerski Polonia Net S.A.) z siedzibą w Krakowie (dalej "Noble Securities"), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 79,76% kapitału zakładowego i uprawniających do 10 328 593 głosów na walnym zgromadzeniu Noble Securities, co stanowi 82,73% wszystkich głosów. Cena nabycia wyniosła 11 929 596,92 zł co stanowi kwotę 4,28 zł za akcję.

Nabycie nastąpiło na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji Noble Securities zawartej w dniu 13 sierpnia 2009r. pomiędzy Emitentem a Getin Holding, o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 72/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku (dalej "Umowa sprzedaży"). Przeniesienie prawa własności akcji nastąpiło w dniu dzisiejszym, po dopełnieniu przez strony wszystkich wynikających z Umowy sprzedaży czynności, za pośrednictwem domu maklerskiego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).