Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 92/2009

15.12.2009

ZMIANY W SKŁADZIE ORGANÓW SPÓŁKI

Noble Bank S.A. ( "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 15.12.2009 r. powołała, począwszy od dnia połączenia Emitenta i Getin Banku S.A. do składu Zarządu Pana Grzegorza Tracza powierzając mu funkcję Członka Zarządu Emitenta oraz powierzyła Panu Krzysztofowi Rosińskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz Panu Jarosławowi Augustyniakowi funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Remigiuszowi Balińskiemu.

Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Emitenta:

Pan Grzegorz Tracz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentem Uniwersytetu w Heidelbergu. W 1997 roku obronił pracę doktorską, a w roku 2009 habilitował się. W roku 1995 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1996 egzamin radcowski.

Doświadczenie zawodowe:

Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
1993 – obecnie: dr hab. Katedra Prawa Cywilnego

Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. w Krakowie
1996 - 1997 stanowisko: radca prawny

Volkswagen Bank S.A.:
1997 – 1999 stanowisko: dyrektor departamentu prawnego i prokurent
1999 – 2001 stanowisko: członek zarządu i wiceprezes
2001 – 2005 stanowisko: prezes zarządu
Oprócz strategii, planowania i kierowania Bankiem do obowiązków Grzegorza Tracza należało zarządzanie dwoma spółkami siostrzanymi: Volkswagen Leasing Polska oraz Volkswagen serwis Ubezpieczeniowy.

GETIN Bank S.A.
2006 – obecnie stanowisko: wiceprezes zarządu
Obszary zarządzania: obszar klienta korporacyjnego, obszar kredytów samochodowych

Aktualnie pełnione funkcje:

1) Wiceprezes Zarządu GETIN Bank S.A.
01.05.2006 – obecnie

2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej "Plus Bank" z siedzibą w Ivano-Frankivsku (Ukraina)

3) GETIN Leasing:
a) Rada Nadzorcza GETIN Leasing S.A.
- powołanie do składu Rady Nadzorczej w dniu 27.06.2006 roku
- funkcja: Członek Rady Nadzorczej

b) Zarząd GETIN Leasing S.A.
- oddelegowanie do Zarządu w dniu 18.03.2009 roku (oddelegowanie dokonane przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie),
- funkcja: Wiceprezes Zarządu,
- okres: oddelegowanie ma charakter czasowy i zostało dokonane zgodnie z art. 383 § 1 kodeksu spółek handlowych

4) GETIN Services – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 kwietnia 2009r.

Pan Grzegorz Tracz, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).