Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 93/2009

16.12.2009

ZMIANY W SKŁADZIE ORGANÓW SPÓŁKI (UZUPEŁNIENIE)

W uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 92/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2009 r. powołała z dniem prawnego połączenia Emitenta z Getin Bankiem S.A., Pana Krzysztofa Rosińskiego również do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

W związku z postanowieniami art. 22b Ustawy Prawo bankowe powołanie Prezesa Zarządu następuje z mocą od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Panu Krzysztofowi Rosińskiemu powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

Stosownie do art. 22b Ustawy Prawo bankowe Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na powołanie Pana Krzysztofa Rosińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).