Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 09:56

Raport bieżący nr 38/2007

30.07.2007

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Noble Bank SA

Zarząd spółki Noble Bank SA – w związku z otrzymaniem w dniu 30 lipca 2007r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16 lipca 2007r. dotyczącego zarejestrowania zmian Statutu Noble Bank SA wynikających z Uchwały nr VI/05/04/2007 z dnia 05 kwietnia 2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank SA – podaje do wiadomości wprowadzenie w wyniku powyższej rejestracji zmiany do Statutu Noble Bank SA:

I.
§28 ust. 4 w brzmieniu:
"4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość"
- otrzymuje brzmienie:
"4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym".

II.
§33 ust. 3 w brzmieniu:
"3. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego nadzoruje w szczególności pion informatyki Banku",
- otrzymuje brzmienie:
"3. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego nadzoruje w szczególności pion controllingu oraz rachunkowości Banku".

III.
§35 ust. 1 w brzmieniu:
"1. Do składania oświadczeń w imieniu Banku wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem",
- otrzymuje brzmienie:
"1. Do składania oświadczeń w imieniu Banku upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie".

Podstawa prawna:
§39 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.