Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 42/2007

21.09.2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Noble Bank S.A. zawiadamia, iż w dniu 21 września 2007 r. otrzymał informację, iż Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Open Finance") podmiot zależny od Emitenta zakończył prace dotyczące utworzenia spółki na terenie Republiki Irlandii mającej za zadanie pozyskiwanie klientów oraz prowadzenie działań marketingowych na terenie Irlandii na rzecz Open Finance. Open Finance w zawiadomieniu przekazanym Emitentowi poinformował miedzy innymi, iż w dniu 7 czerwca 2007 r. nastąpiło objęcie przez Open Finance 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych spółki Open Finance Marketing Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Republika Irlandii (dalej "Open Finance MIL"), o wartości nominalnej 1 Euro (jeden Euro) każda.

Kapitał zakładowy Open Finance MIL wynosi 100.000 Euro (sto tysięcy Euro), co stanowi równowartość kwoty 384.850 PLN (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i składa się z 100.000 (stu tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 Euro (jeden Euro) każda. Open Finance objął 100.000 akcji Open Finance ML po opłaceniu kapitału zakładowego w wysokości 1/100.000, tj. kwoty 1 Euro (jeden Euro), co stanowi równowartość 3.85 PLN (trzy złote 85/100). Wartość nominalna dokonanego objęcia wynosi 100.000 Euro (sto tysięcy Euro), co stanowi równowartość kwoty 384.850 PLN (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Objęcie akcji dokonane zostało ze środków własnych Open Finance.

Objęte akcje stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego Open Finance MIL w związku
z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 w związku z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Noble Bank S.A. posiada pośrednio, poprzez podmiot zależny Open Finance 100.000 akcji Open Finance MIL, stanowiących 100% kapitału zakładowego Open Finance MIL i dających tyle samo głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Open Finance MIL.

Udziały Open Finance MIL stanowią długoterminową lokatę kapitałową Open Finance.