Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 44/2007

12.10.2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Noble Bank S.A. zawiadamia, że w dniu 12 października 2007r. otrzymał informację od Open Finance S.A. z siedzibą Warszawie (dalej "Open Finance") podmiotu zależnego od Emitenta, iż Open Finance zawarł w dniu 11 października 2007 r. ze spółką Trinity Shelf Companies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę nabycia 100 (sto) Udziałów w spółce Heather Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników za cenę 61.305,5 zł ( sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięć złotych 50/100).
Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych Open Finance wynosi 61.918,56 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 56/100).

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Open Finance.

Nabyte udziały stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego Heather Investments Sp. z o.o. w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 w związku z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Open Finance przekazał również Emitentowi informację, że Spółka nabyta została w celu zwiększenia efektywności dystrybucji produktów finansowych będących w ofercie Open Finance.

Jednocześnie Noble Bank S.A. otrzymał informację od Open Finance , że w dniu 11 października 2007r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Heather Investments Sp. z o.o. na którym Zgromadzenie Wspólników zmieniło firmę spółki Heather Investments Sp.z o.o. na Open Dystrybucja Sp. z o.o.

Noble Bank S.A. posiada pośrednio, poprzez podmiot zależny Open Finance, 100 Udziałów w Heather Investments Sp. z.o.o, stanowiących 100% kapitału zakładowego Heather Investments Sp. z.o.o i dających tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników Heather Investments Sp. z.o.o.

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Open Finance.