Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 35/2010

08.07.2010

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Raport bieżący nr 35/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 8 lipca 2010 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie ze statutem Emitentem podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, celem dokonania przez nią badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2010 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2005 -2009, a także wykonywała na rzecz Emitenta usługi doradcze oraz prace związane z weryfikacją sprawozdań finansowych. Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. zostanie zawarta na wykonanie wyżej wskazanych badań. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 19 oraz §25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).