Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 37/2010

28.07.2010

Aneks do znaczącej umowy

ANEKS DO ZNACZĄCEJ UMOWY Raport bieżący nr 37/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2010 r. zawarł aneks nr 2 do umowy dealerskiej oraz umowy emisyjnej zawartych w dniu 20 października 2005 r. pomiędzy Getin Bank S.A. a BRE Bank S.A. zmienionych aneksem nr 1 w dniu 6 października 2006 r. W dniu 4 stycznia 2010 r. Emitent w wyniku połączenia Noble Bank S.A. z Getin Bank S.A. wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z w/w umów. Przedmiotem umów jest program emisji przez Emitenta papierów dłużnych. Umowy przewidują możliwość emisji papierów dłużnych w wielu transzach. Maksymalna wartość programu emisji wynosi 1.500.000.000 PLN (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych). Łączna maksymalna kwota emisji nie może przekroczyć w/w kwoty. BRE Bank SA. jest Organizatorem Emisji, Agentem Emisji, Agentem Płatniczym, Depozytariuszem oraz Dealerem organizującym obrót wtórny. O w/w umowach oraz o aneksie nr 1 do umów informował Getin Holding S.A. raportem bieżącym nr 113/2005 z dnia 21 października 2005 r. oraz raportem bieżącym nr 106/2006 z dnia 16 października 2006r. Na mocy postanowień aneksów nr 2, w/w umowy zostały przedłużone na czas nieokreślony. Pierwotnie w/w umowy zawarte były na czas określony tj. do dnia 20 października 2010r. Jako kryterium uznania aneksów do w/w umów za znaczące przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 ze zmianami).