Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 39/2010

05.08.2010

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU Raport bieżący nr 39/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 sierpnia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie Pana Krzysztofa Rosińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Wobec ziszczenia się warunku, o którym mowa w art. 22b ustawy Prawo bankowe oraz na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 5 marca 2010 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2010 z dnia 5 marca 2010 r. , od dnia 5 sierpnia 2010r. Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Pan Krzysztof Rosiński posiada wykształcenie wyższe. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finanse i Statystyka (1995 r.) oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Komercyjnym (1996 r.), Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1998 r.) oraz studium Managerial Skills For International Business na INSEAD (Francja). Posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych. Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami: w latach 1994-1998 – Kierownik projektów Zurich Handlowy i TFI Banku Handlowego, Makler papierów wartościowych, Zastępca Dyrektora Bank Handlowy w Warszawie S.A., w latach 1998-2001 – Wiceprezes Zarządu PKO/Handlowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w latach 2001-2003 - Dyrektor Departamentu Rozwoju Projektu Bank Handlowy w Warszawie S.A., w latach 2002-2003 - Wiceprezes Zarządu, CitiInsurance Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., w latach 2003-2005 - Dyrektor biura ubezpieczeń bankowych PZU S.A., w latach 2004-2005 - Dyrektor biura bancassurance PZU Życie S.A., w latach 2005-2006 - Wiceprezes Zarządu PZU Życie, w latach 2005-2006 - Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI PZU S.A., w latach 2007-2008 - I Wiceprezes Zarządu GETIN Holding S.A, w 2008 roku - Członek Rady Nadzorczej Fiolet S.A, w latach 2008 – 2009 – Prezes Zarządu GETIN Holding S.A., w latach 2006 – 2009 - Wiceprezes Zarządu TU EUROPA S.A., w latach 2007 – 2009 – Wiceprezes Zarządu TUnŻ EUROPA S.A., w latach 2008 – 2009 - Przewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Bank S.A. Obecnie pełnione funkcje: Od lipca 2010 r. – Członek Rady Nadzorczej GMAC Bank Polska S.A., Od 2008r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PANORAMA FINANSÓW S.A., Od 2008r. - Członek Rady Nadzorczej OPEN FINANCE S.A., Od 2008r. – Członek Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A,. Od 2008r. - Członek Rady Nadzorczej Fiolet-PDK S.A., Od 2008 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE Funds TFI S.A., Od 2007r. - Członek Rady Nadzorczej GETIN International, Od 2007r. - Członek Rady Administracyjnej SC Perfect Finance S.r.l. Pan Krzysztof Rosiński, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).