Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżacy 2/2011

11.01.2011

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2011 roku Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku: 1. Raporty okresowe za 2010 r.: - raport roczny za rok 2010 – 18 marca 2011 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2010 – 18 marca 2011 r. 2. Raporty okresowe za 2011 r. - skonsolidowany raport za I kwartał 2011 r. – 13 maja 2011 r. - skonsolidowany raport półroczny za rok 2011 – 29 sierpnia 2011 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – 10 listopada 2011 r. Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2011 r. na podstawie, odpowiednio, § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).