Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 3/2011

15.02.2011

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 14 lutego 2011 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) pismo, w którym Komisja poinformowała Emitenta, iż na podstawie art. 4 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719 z późn. zm.), w celu zapewnienia sprawowania efektywnego nadzoru uzupełniającego, za podmiot wiodący w zidentyfikowanym konglomeracie finansowym – grupie kapitałowej Pana Leszka Czarneckiego, Komisja uznała Emitenta, jako podmiot o największej sumie bilansowej w najistotniejszym sektorze. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).