Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 50/2011

22.08.2011

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2011 roku

Raport bieżący nr 50/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport półroczny za rok 2011, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. na dzień 29 sierpnia 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 25 sierpnia 2011 r.