Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 51/2011

08.09.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 51/2011 z dnia 08 września 2011 r. Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 08 września 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez Pana Remigiusza Balińskiego w dniu 01 września 2011 r. na własny rachunek transakcji nabycia 13.079 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 66.749,23 zł. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe).