Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 54/2011

15.09.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 54/2011 z dnia 15 września 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta, o dokonaniu przez Pana Maurycego Kühn na własny rachunek w dniu 14 września 2011 r. transakcji kupna 27.400 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 122.487,00 PLN. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).