Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 59/2011

30.09.2011

PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 września 2011 r., Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła uchwalony przez Zarząd Emitenta Pierwszy Publiczny Program Emisji Obligacji („Program”).

Na dzień podjęcia uchwały dot. wprowadzenia Programu, Zarząd Emitenta na podstawie posiadanych informacji finansowych i rynkowych ocenia, iż potrzeby w zakresie zaciągnięcia przez Emitenta długu poprzez emisję obligacji podporządkowanych w ramach Programu do końca 2012 r. wyniosą do 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych).

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych), a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Obligacje będą oprocentowane. Warunki emisji obligacji w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b ustawy o obligacjach stanowić będą Podstawowe Warunki Emisji, informacje dotyczące zasad przydziału obligacji zawarte w Prospekcie emisyjnym sporządzonym dla oferty obligacji oraz dla każdej kolejnej serii obligacji Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii, przyjmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały o emisji danej serii Obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent jednocześnie informuje, że w ciągu kilku najbliższych dni Emitent złoży w Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji w celu zatwierdzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).