Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 72/2011

14.12.2011

Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 72/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2011 r. zostało zawarte porozumienie o strategicznym partnerstwie pomiędzy Emitentem, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TU Europa S.A.”), Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU Europa Życie") oraz Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Open Life") (dalej łącznie "Towarzystwa"), ("Porozumienie"). Porozumienie wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym, iż podmiot inny niż Pan Leszek Czarnecki (bezpośrednio lub pośrednio) stanie się podmiotem dominującym wobec TU Europa S.A. i wygaśnie po upływie 120 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Na warunkach określonych Porozumieniem Emitent zobowiązał się zapewnić, aby przez 60 pierwszych kolejnych miesięcy obowiązywania Porozumienia wartość rocznej składki przypisanej brutto liczonej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, pozyskiwanej przez Emitenta w trakcie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w ramach współpracy z Towarzystwami, liczonej osobno dla ubezpieczeń z działu II Ustawy o działalności ubezpieczeniowej ("Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe") tj. dla TU Europa S.A. oraz osobno dla ubezpieczeń działu I ww. ustawy ("Ubezpieczenia na życie") tj. łącznie dla TU Europa Życie i Open Life, stanowiła nie mniej niż połowę całkowitej wartości przypisanej składki brutto liczonej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, pozyskanej przez Emitenta w poprzednim roku kalendarzowym, o ile oferta produktowa Towarzystw odpowiadać będzie warunkom rynkowym. Na warunkach określonych w Porozumieniu Towarzystwa zobowiązały się ponadto m.in. do: (i) zapewnienia Emitentowi w możliwie szerokim zakresie ochrony wzajemnej współpracy w zakresie innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych przez okres 6 miesięcy od ich utworzenia, (ii) współpracy z Emitentem w zakresie operacji bankowych Towarzystw oraz (iii) do utrzymania zasad wzajemnej współpracy na podstawie wiążących umów dotyczących produktów ubezpieczeniowych przez okres pierwszych 60 miesięcy obowiązywania Porozumienia oraz nie zmieniania warunków finansowych przedmiotowych umów przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia Porozumienia w życie. Na warunkach określonych w Porozumieniu, tytułem podjęcia przez Emitenta zobowiązań w nim określonych, Towarzystwa zobowiązane są do zapłaty na rzecz Emitenta z góry kwoty w wysokości 6 milionów złotych brutto w terminie 7 dni od daty wejścia Porozumienia w życie. TU Europa S.A. i TU Europa Życie zobowiązane są do zapłaty 80% przedmiotowej kwoty. Na warunkach określonych w Porozumieniu, Emitent może być zobowiązany do zapłaty na rzecz Towarzystw kar umownych w maksymalnej łącznej wysokości 6 milionów złotych. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary. Porozumienie zostało uznane przez Emitenta za umowę znaczącą ze względu na wartość przedmiotu Porozumienia przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2011 r. Emitent zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie umowę Incentive Agreement. Warunki zawartej umowy w swojej treści odpowiadają warunkom określonym w umowie Frame Incentive Agreement, które zostały przedstawione w raporcie bieżącym Getin Holding S.A. nr 94/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. Umowa została uznana przez Emitenta za umowę znaczącą ze względu na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.