Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 6/2012

09.01.2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

1. Raporty okresowe za 2011 r.:

  • raport roczny za rok 2011 – 20 marca 2012 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2011 – 20 marca 2012 r.

2. Raporty okresowe za 2012 r.:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. – 30 sierpnia 2012 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2012 r. na podstawie, odpowiednio, § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).