Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 46/2011

28.07.2011

Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku S.A. kwoty zobowiązań podporządkowanych.

Raport bieżący nr 46/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 lipca 2011 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku S.A środków pieniężnych w kwocie 250.000.000. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 29 czerwca 2011 r., na okres 7 lat, w ramach programu emisji obligacji (tzw. pożyczka podporządkowana) do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN („Program”), o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).