Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 11/2012

20.01.2012

Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Getin Noble Bank S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2012 r. otrzymał od Pana dr Leszka Czarneckiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie („Zawiadomienie”) w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), iż w dniu 19 stycznia 2012 r. dr Leszek Czarnecki nabył pośrednio (za pośrednictwem Get Bank S.A.) 893.786.767 akcji Emitenta, co stanowi 93,71% kapitału zakładowego i uprawnia do 893.786.767 (93,71%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pośrednie nabycie akcji Emitenta, o którym mowa w niniejszym raporcie nastąpiło w wyniku stania się przez dr Leszka Czarneckiego w dniu 19 stycznia 2012 r. podmiotem dominującym wobec Get Bank S.A. w związku z objęciem przez dr Leszka Czarneckiego bezpośrednio i pośrednio 1.197.323.225 akcji Get Bank S.A. Przed ww. nabyciem akcji Emitenta, dr Leszek Czarnecki nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Emitenta, natomiast posiadał ww. 893.786.767 akcji Emitenta pośrednio - za pośrednictwem Getin Holding S.A. Obecnie dr Leszek Czarnecki posiada pośrednio (za pośrednictwem Get Bank S.A.) 893.786.767 akcji Emitenta stanowiących 93,71% kapitału zakładowego Emitenta i 93,71% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Według informacji zawartej w Zawiadomieniu, dr Leszek Czarnecki nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta w okresie 12 miesięcy od złożenia Zawiadomienia powyżej posiadanego udziału. Według najlepszej wiedzy dr Leszka Czarneckiego, jedynym podmiotem zależnym od niego, posiadającym akcje Emitenta jest Get Bank S.A., który posiada bezpośrednio 893.786.767 akcji. Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z dr Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).