Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 13/2012

23.01.2012

Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Getin Noble Bank S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „GNB”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2012 r. otrzymał od Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zawiadomienie w trybie art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 stycznia 2012 r. udział pośredni Spółki w kapitale zakładowym Emitenta, za pośrednictwem Get Bank S.A. i Powszechnego Domu Kredytowego S.A., zmniejszył się do 4,50763% kapitału zakładowego Emitenta.

Obecnie Spółka posiada pośrednio, za pośrednictwem Get Bank S.A., 4,50745% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio, za pośrednictwem Powszechnego Domu Kredytowego S.A., 0,00018% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Powyższa zmiana udziału nastąpiła w wyniku dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H Get Bank S.A., która miała miejsce w związku z podziałem Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 – Kodeks spółek handlowych, w wyniku czego Spółka przestała być podmiotem dominującym wobec Get Bank S.A. Przed zmianą udziału Spółka posiadała pośrednio, za pośrednictwem Get Bank S.A., 893 786 767 akcji Emitenta, stanowiących 93,71% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).