Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 17/2012

21.02.2012

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za rok 2011

Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że raport roczny za rok 2011 i skonsolidowany raport roczny za rok 2011, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. na dzień 20 marca 2012 r., zostanie opublikowany w dniu 29 lutego 2012 r.