Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 56/2011

22.09.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank SA.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 września 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez Pana Remigiusza Balińskiego w dniu 16 września 2011 r. na własny rachunek transakcji nabycia 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 46.300 zł. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe).