Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 21/2012

29.02.2012

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Getin Noble Banku S.A. z Get Bankiem S.A.

Raport bieżący nr 21/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. Getin Noble Bank S.A. (dalej: ”Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29.02. 2012 r. otrzymał „Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Planu Połączenia Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”, która stanowi załącznik do niniejszego raportu, sporządzoną przez biegłego rewidenta Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Plan Połączenia został opublikowany przez Emitenta w Raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 07 lutego 2012 r..

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku §19 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).