Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 09:23

Raport bieżący nr 26/2012

02.03.2012

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta do publicznej wiadomości w 2011 roku

Raport bieżący nr 26/2012 z dnia 02 marca 2012 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2011, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, że raporty bieżące i okresowe dostępne są w biurze Emitenta w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 oraz na stronie internetowej Emitenta: www.getinnoblebank.pl.

Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).